ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN BMC N.V.

1. OFFERTES

De offertes van BMC nv, hierna de verkoper genoemd, worden gemaakt zonder enige verplichting en onder voorbehoud van de beschikbaarheid of binnen de grenzen van de voorraad. Ze zijn steeds vatbaar voor herziening. De offertes worden opgesteld exclusief belastingen en taksen die steeds ten laste zijn van de koper.

2 . BESTELLINGEN

Elke bestelling betekent de volledige aanvaarding zonder enig voorbehoud van de algemene voorwaarden van de verkoper die uitsluitend van toepassing zijn, niettegenstaande tegengestelde clausules van de koper. De bestellingen kunnen de verkoper schriftelijk (per brief, per telefax of per e-mail) of mondeling of online worden overgemaakt. Eventuele geschillen worden echter alleen beslecht op basis van geschreven documenten. Bij gebreke van deze laatste kan de verkoper niet in gebreke worden gesteld in geval van eventuele verkeerde interpretatie van de mondeling doorgegeven gegevens. Iedere bestelling verbindt de koper onherroepelijk. De voorschotten door de koper gestort, worden verrekend in de prijs van de bestelling.

3 . LEVERINGSTERMIJNEN

De gegevens betreffende de leveringstermijnen worden verondersteld slechts ten indicatieve titel te zijn medegedeeld, zodat gebeurlijke niet-naleving ervan in geen geval recht kan geven op de betaling van schadevergoeding en/of intresten door de verkoper. De vertraging bij de uitvoering van de bestelling kan evenmin aanleiding geven tot het annuleren van de bestelling, noch tot het recht van de koper om het materiaal elders aan te schaffen op kosten van de verkoper. De meerkosten voor de uitvoering – op verzoek van de koper – van de levering in een kortere tijd dan de normale of overeengekomen termijn, geven aanleiding tot een meerkost ten laste van de koper.

4 . VERVOER IN BELGIE

Elke bestelling van meer dan 100,00 EUR netto wordt franco op de door de cliënt aangeduide plaats geleverd.
Op elke bestelling van een lager bedrag (excl. BTW) wordt 5,50 EUR bijgerekend als deelname in de verzendingskosten.

.

5 . KLACHTEN

Om geldig te zijn moet elke weigering of elke klacht binnen de acht dagen volgend op de levering per aangetekende brief worden gemeld. Indien de koper de goederen niet in ontvangst neemt, loopt deze termijn van acht dagen vanaf het ogenblik waarop deze het verzendingsbewijs of elk ander equivalent bewijs ontvangt. Bij gebrek hieraan, bij ontvangst van de factuur. De afwezigheid van elke betwisting conform hoger beschreven regels, geeft voor de koper aanleiding tot de onvoorwaardelijke aanvaarding zonder voorbehoud van de geleverde koopwaar, alsook van de factuur die conform deze levering werd opgesteld. Het gebruik van een deel van de levering leidt van rechtswege tot de erkenning van het geheel : de gebreken aan een deel van de levering geeft de koper niet het recht om de totale levering te weigeren. De aansprakelijkheid van de verkoper is uitgesloten voor de schade die de geleverde of gekochte koopwaar aan personen of goederen berokkent. De verkoper kan niet aansprakelijk worden gesteld voor verborgen gebreken die hij niet kent of die niet opspoorbaar zijn en deze kunnen evenmin aanleiding geven tot een willekeurige eis tot vergoeding.

.

6 . BETALING EN BEHOUD VAN EIGENDOM

De facturen van de verkoper zijn betaalbaar te Oostkamp  binnen de 30 dagen na ontvangst en zonder disconto, tenzij anders vermeld op de factuur. Klachten, zelfs gegronde, veranderen niets aan de betalingsplicht. Op alle facturen die niet zijn betaald op de vervaldatum, zal van rechtswege, en zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling, een verwijlintrest van 1,5% per maand worden aangerekend, te beginnen vanaf de factuurdatum. Eveneens zal in dat geval het factuurbedrag van rechtswege en zonder voorafgaandelijke aanmaning vermeerderd worden met 10% van het totale factuurbedrag, met een forfaitair minimumbedrag van 50 EUR exclusief BTW. Het niet-betalen van één enkele factuur op de vervaldag, machtigt de verkoper  onmiddellijke betaling te eisen van het integrale, nog openstaande saldo en geeft de verkoper het recht om alle lopende orders en bestellingen eenzijdig, zonder vormvereisten te verbreken, zonder dat dit afbreuk doet aan haar recht op schadevergoeding. De geleverde goederen en het gebruikte vervoers- en verpakkingsmateriaal blijven eigendom van de verkoper tot op de dag van volledige betaling door de koper. Alle eventuele kosten van revindicatie zijn ten laste van de koper. De koper dient de verkoper schriftelijk en voorafgaandelijk te verwittigen indien goederen en/of vervoers- en verpakkingsmateriaal geplaatst worden in een ruimte die door de koper wordt gehuurd. De koper zal aansprakelijk zijn indien hij de verhuurder niet heeft gewezen op het eigendomsvoorbehoud dat er bestaat in hoofde van de verkoper.

7 . BEVOEGDHEID

In geval van betwisting zijn uitsluitend de rechtbanken van Brugge bevoegd en is enkel het Belgisch recht van toepassing.